Хмельницький Геннадій

нейрохірург

Хмельницький Геннадій Владиславович закінчив Київський медичний інститут у 1987 році за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. В тому ж році направлений в Київський науково-дослідний інститут нейрохірургії на посаду лікаря-нейрохірурга.

У 1999 році захистив кандидатська дисертацію за темою «Моно- та полі хіміотерапія в комбінованому лікуванні гліальних пухлин великих півкуль головного мозку. (Клініко-експериментальні дослідження).» за спеціальністю 14.01.05 - нейрохірургія.

Основну теоретичну і практичну базу діагностичних методів, що застосовуються в нейрохірургічній та нейроонкологічній практиці, одержував під час навчання на тематичних удосконаленнях з нейрохірургії та нейроонкології. Суттєво удосконалив її в результаті багаторічної наукової та практичної роботи.

За  28 років роботи в Інституті нейрохірургії  Хмельницьким Г.В. освоєно та постійно виконується весь спектр нейрохірургічних втручань при нейроонкологічній патології, насамперед з приводу гліальних пухлин різного ґенезу та локалізацій, метастатичних пухлин різного походження, менінгеом супратенторіальної локалізації. Окрему групу складали хворі з пухлинами важкодоступної локалізації та локалізації в функціонально важливих зонах мозку. Впровадження мікрохірургічної техніки, збільшувальної оптики, ультразвукової аспірації дозволяють проводити втручання при пухлинах, які раніше вважалися іноперабельними.

Новий і оригінальний етап в нейроонкології, пов'язаний з проведенням паліативних лікворошунтуючих операцій. Ліквідація внутрішньочерепного гіпертензійного синдрому, який виникає внаслідок оклюзійної гідроцефалій, викликаної глибинно розташованими пухлинами, дає тривалий термін для проведення додаткових методів впливу на них. Мова іде про науково обґрунтовані і математично змодульовані схеми антибластичної терапії.

Досвід, який ми маємо за останні три роки, свідчить про високу ефективність і безумовне майбутнє лікворошунтуючих операцій. І по суті такий термін, як іноперабельність пухлини через її локалізацію і технічну неможливість її видалення втрачає свою фатальну гостроту. За останні 5 років Хмельницький Г.В.  безпосередньо приймав участь у близько 300 оперативних втручаннях. Серед них переважна більшість - з приводу супратенторіальних пухлин головного мозку (275), видалення абсцесів головного мозку – 3, проведено 5 пластик дефектів кістки титановою пластиною, видалено 2 внутрішньомозкові гематоми, проведено 8 клапанних вентрикулоперітонеостомій, 2  - клапанні кістоперітонеостомії.

Основні напрямки наукової діяльності – комбіноване лікування хворих на гліальні пухлини півкуль великого мозку, розробка оптимізації лікувальних заходів залежно від характеру ураження та ступеня злоякісності пухлин мозку.

Результати наукової діяльності за останні 5 років були представлені на чисельних форумах та конгресах.